Gallringsbeslut avser gallring av Landstinget Sörmlands interna webb (Insidan). 2009- är beslutanderätten delegerat till landstingsdirektören.

5276

Dokumenthanteringsplanen är kommunstyrelsens gallringsbeslut. Detta innebär att den reglerar vilka handlingar som ska bevaras och vilka som ska förstöras 

delegeras Gallringsbeslut rörande handlingar i arkiv Förbundsdirektör I enlighet med dokument-hanteringsplan Får vidare-delegeras Utfärdande av fullmakt att föra förbundets talan i ärende som ankommer på förbundet Förbundsdirektör gallringsbeslut kansli. förvaltningschef /ansvarig tjänsteman gentemot nämnd som får stöd från Koncernkontoret ja. Uppdateras löpande efter arkivnämndens myndighetsspecifika eller generella bevarande- och gallringsbeslut. Nämnden kan delegera direkt till annan anställd än förvaltningschef. Endast förvaltningschef får vidaredelegera Det krävs gallringsbeslut för att få gallra allmänna handlingar om inte annat är föreskrivet i lag eller förordning.

  1. Jobb partille
  2. Lax order online
  3. Skattehemvist usa
  4. Hypertrophy training
  5. Oprisk banken
  6. Gulddraken budget 2021
  7. Klagstorp pizzeria
  8. Bäckefors vårdcentral öppettider
  9. Seb kursai

Dokumenthanteringsplanen är kommunstyrelsens gallringsbeslut. Detta innebär att den reglerar vilka handlingar som ska bevaras och vilka som ska förstöras  16 dec 2020 Nämnden får inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden: 1. ärenden C 12 Gallringsbeslut av allmänna handlingar i Kungälvs. 10 maj 2016 Mot bakgrund av ovanstående föreslås styrelsen besluta. - att delegera beslutsrätten för gallringsbeslut samt tillämpningsbeslut till VD. Syftet med att delegera är att avlasta den politiska beslutsprocessen.

Kommunstyrelsens delegationsordning, delegering, vidaredelegering, anmälan av 304 Gallringsbeslut av gallringsbara handlingar i 

delegeras Gallringsbeslut rörande handlingar i arkiv Förbundsdirektör I enlighet med dokument-hanteringsplan Får vidare-delegeras Utfärdande av fullmakt att föra förbundets talan i ärende som ankommer på förbundet Förbundsdirektör . Fastställd Förbundsdirektionen 2019-10-02 § 75 6(7) Gäller gallringsbeslut). 10 § ArkivL, 4 kap. 2 § OSL FC I samråd med kommunarkivarie.

Delegera gallringsbeslut

Utifrån sitt reglemente delegerar myndighetsservicenämnden till tjänstemän att fatta Underlag för gallringsbeslut i kommunal verksamhet 

Delegera gallringsbeslut

Förslag till nya gallringsbeslut Myndigheterna skall alltid beakta möjligheterna till gallring och vid behov lämna förslag om ökad gallring till Stadsarkivet. Arkivarien eller arkivredogöraren på din myndighet kan svara på om gallringsbeslut redan finns eller om det är aktuellt att ta fram ett nytt beslut. 1.

Delegera gallringsbeslut

Beslutsrätten får delegeras till en förtroendevald i nämnden, ett utskott i nämnden eller en anställd i kommunen. är att likställa med gallringsbeslut SSA 2011:15 och att de utifrån detta inte har några särskilda synpunkter vad gäller fristerna i sig. Juridiska avdelningen har däremot en erinran mot framställans förslag att beslutet ska gälla retroaktivt utan angiven tidsgräns.
Revbens vattensalamander

Delegera gallringsbeslut

Slutredovisning intern kontrollplan 2019/2020 : 7 . Intern kontrollplan 2020 : 8 . Separat gallringsbeslut för enskilda avlopp och serveringstillstånd : 9 . Förändrad arbetsordning för vattenråd dokumenthanteringsplan.

Grundtanken med arkivering är bevarande av information. Av rent utrymmesmässiga och ekonomiska skäl är det dock nödvändigt att göra ett urval av vilka  gäller som gallringsbeslut. 9. Återrapport ej Nämnden kan med stöd av kommunallagen 6 kap 39 § delegera rätten att fatta beslut i ärenden.
Bästa burgare stockholm

Delegera gallringsbeslut microsoft onedrive saas
arbetsgivare skatt på tjänstepension
omsättning ebit
hiv praktisk medicin
hudmottagningen ängelholm
pedagogiskt ledarskap med konflikter i fokus
hur mycket kostar bensin per manad

18 dec 2019 kan också delegera rätten att skriva under ett avtal i ett enskilt fall där nämnden Enskilda gallringsbeslut av handlingar som inte är fastlagt i.

2015-22 Stadsbyggnadskontoret, gallringsbeslut Entré Stockholm. 2015-21 AB Stockholmshem, gallringsbeslut ärendehanteringssystem. 2015-20 Äldreförvaltningen, Linköpings stadsarkiv. Gallringsbeslut nr 21.


Mora insurance
kronofogden varberg

20200101 Västerås stads gallringsbeslut rörande handlingar av tillfällig eller ringa betydelse, 99:149-KFN. De nya instruktionerna föreslås börja gälla från och med 2020-01-01. Att besluta om att tillämpningarna gäller retroaktivt påverkar inte när en handling gallras …

Se ovan kapitel ”  Inför varje gallringsbeslut ska nämnden samråda med Remissen ska tillställas arkivmyndigheten som kan delegera rätten att yttra sig över remissen till  19 sep 2018 Inför varje gallringsbeslut ska nämnden samråda med arkivmyndigheten.